Thông báo

Thông báo về việc mua cổ phần phát hành thêm năm 2020 28/05/2020 Tải về
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 02/10/2019 Tải về
Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký mua cổ phần 02/05/2019 Tải về
Thông báo phát hành thêm cổ phần năm 2019 28/03/2019 Tải về
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 10/02/2019 Tải về