Chứng chỉ ISO 9001-2015

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam góp phần cải tiến phương pháp làm việc của TNGEC, hình thành các quy trình công nghệ, giải quyết công việc một cách khoa học; hoạt động quản lý tài liệu, hồ sơ được thực hiện một cách nề nếp, quy củ, công tác bảo mật các tài liệu quan trọng ngày càng được chú trọng.

Hệ thống quản lý chất lượng còn góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức công ty. Từ những kết quả sản xuất kinh doanh cũng như các mặt công tác khác của nhà máy có thể áp dụng thành công các thành tựu tiên tiến của khoa học quản lý trên cơ sở các tiêu chí ISO 9001 sẽ mang lại những thành công vượt bậc cho TNGEC.

ISO 9001 -2015VILAS 1319ASTM A 36/A36M-19